fbpx

Fyra SACD-are svarar på två aktuella frågor i anslutning till inslaget om Patientkommunikation och terapival i DentalMagazinet september 2014​

Hur hjälper du den osäkra tandvårdspatienten till rätt terapival?, Hur skapar du en gynnsam kommunikation i ett pressat schema?​

Tandläkare Annika Korvo Nilsson, Tidigare styrelsemedlem SACD, Sundsvall

Ge tid! Jag ger mycket tid åt nya patienter, som i lugn och ro får fråga och diskutera olika lösningar. Vid estetiska behandlingar tittar vi gemensamt på bilder på leenden, bilder på detaljer och helheten. Bara i en lugn och avslappnad miljö, utan stress och utan spring i dörrar och korridorer kan den rätta kommunikativa atmosfären skapas.

Visualisera
Det Annika Korvo Nilsson vill uppnå är att patienten ger sin målbild, beskriver sitt drömleende. Många patienter vet till en början inte exakt hur det leendet ska se ut. Längre tänder? Bredare tänder? Färg?
– Med hjälp av mock-ups i komposit och andra metoder kan man bygga upp olika alternativ i patientens mun och undan för undan närma sig målbilden. Vid större förändringar gör tandteknikern uppvaxade modeller för att patienten ska kunna visualisera slutresultatet. Av denna wax-up kan jag skapa korttidsprovisorier som patienten kan utprova och visa upp för familj och vänner.
– Patienten ska vara väl insatt och införstådd i olika behandlingsalternativ, (fördelar, nackdelar och risker), innan definitiv terapi bestäms.
– Ibland visar det sig att patientens drömleende skiljer sig från den bild jag själv som tandläkare haft i åtanke. Ligger då patientens önskemål inom ramen för min yrkesetik och förmåga, väljs patientens alternativ.

Stäng ute stress
På frågan hur man skapar gynnsam patientkommunikativ atmosfär berättar Annika Korvo Nilsson att hon hittat en lösning.
– Jag har sett till att utforma min mottagning så långt bort från traditionell tandläkarmottagning som möjligt. Förstagångsbesökarna blir positivt överraskade av vår annorlunda, stressfria och spa-liknande atmosfär med rogivande musik och ljuva dofter.
– Vissa dagar har jag enbart patientsamtal. Det sker i ett avskilt rum. Då frigör en tandläkarkollega tid åt mig genom att sköta mottagningen.
– Under dessa konsultdagar kan jag skapa tid och atmosfär som lockar fram de målbilder som patienterna bär inom sig, bilder som leder fram till ett lyckat terapival.

Tandtekniker Ann André Bergmann, President SACD 2014-2105, Malmö

God kommunikation tandläkare/tandvårdsteam-tandtekniker-patient är en förutsättning för en lyckad terapi.Den vanligaste orsaken till att patienter träffar en tandtekniker är för färgbestämning av en ny tand eller flera nya tänder.
Tandtekniker Ann André Bergmann, Keramiker och Business Relationship Manager vid T.I.C. i Malmö, avviker från detta traditionella mönster.
– Som tandläkarens medhjälpare i behandlingen träffar jag en hel del patienter, både innan behandlingen startat, under behandlingstiden och även ibland när arbetet är avslutat. Detta gäller speciellt vid komplicerade fall eller om kraven är högt ställda.

Väl investerad tid
– En inledande halvtimme hos mig kan förebygga frustration och missförstånd längre fram. Sannolikheten att behandlingen blir lyckad ökar om alla inblandade är överens och samarbetar mot gemensamma mål.
– Tandläkare som sänder patienter till mig får min tandtekniska feedback, något som underlättar behandlingen. För mig som tandtekniker har direkt kommunikation med patienten en avgörande funktion i att skapa ett individuellt anpassade smile.
– För patientens del är det positivt att få min syn som ”smile design expert” på deras tandsituation.

Det personliga mötet
Ann avsätter en tid enbart för patienten för ett personligt möte.
– Samtalen varierar med patienterna; några är talföra, andra behöver mer tid. Det är min uppgift och målsättning att hjälpa patienten med visualiseringen av det nya leendet och komma fram till vad deras önskemål är.
– I mitt arbetsschema är det rutinmässigt inbokat tid som ”tänketid”, då jag går genom de aktuella patientfallen i lugn och ro för att kunna på ett ärligt sätt presentera en väl genomtänkt terapiplan för tandläkare och patient.
– Kom ihåg att en patient ”läser av” dig lika mycket som du försöker läsa av dem! Det märkts om du är stressad eller oförberedd. Patientkommunikation kräver 100 procent av ditt fokus och uppmärksamhet!

Standardfrågor
Med tiden har jag kommit fram till ett par frågor som hjälper mig att få en god uppfattning om patientens behov: ”Vad är det som du mest besväras av?” och ”Hur skulle du vilja se ut?”
– Beroende på svaren kan det ibland vara motiverat att informera patienten att den insats som först måste vidtas kan påverka framtida åtgärder; det kan vara klokt att planera för dessa redan nu. Under samtalen kan vi också belysa alternativa behandlingslösningar.
Inför första mötet har patienten uppmanats att ta med ungdomsfoton, bröllopsfoton och liknande för att jag ska få ytterligare uppfattning om målet med behandlingen.

Vidare i processen
När jag har samlat all befintlig information och material kring patienten gör jag klart ett förslag för en visualisering av hur en förändring av munnen kan te sig.
– Det kan ske med uppvaxade modeller eller med provisorier som patienten kan ha i munnen en tid. Det ger tandläkare och patient möjligheter till utvärdering av både estetik och funktion.
– Det händer också att jag sitter vid tandläkarens sida när inprovningen sker. Jag följer med andra ord patienten hela vägen. Skulle en justering då behöva göras, sker det enkelt; jag har ju hela bilden klar för mig.
– När behandlingen avslutats får jag inte sällan positiva telefonsamtal eller blommor från tacksamma och lyckliga patienter.

SACD-metoden – ”vi bryr oss”
Resultatet av det nära samarbetet mellan Ann André Bergmann, den behandlande tandläkaren och patienten visar hur väl SACD-metoden fungerar i praktiken. Patienten är inget passivt objekt, utan blir på detta sätt delaktig och engagerad i sin behandling.
– Att jag har så mycket patientkontakt beror dels på eget intresse, dels på min vilja att lära mig hela behandlingsprocessen – inte bara den tandtekniska och keramiska delen. På så sätt kan jag vara bättre till hjälp i hela behandlingen.
– Förutom kurser och fortbildningar inom tandteknik går jag också på kurser i regi av SACD och The Dawson Academy. En av de viktigaste saker jag har lärt mig är vikten av noggrann terapiplanering, det lönar sig i slutändan!

Learning by doing

– Mitt motto är: Learning by doing. Patientpsykologi är inte ett självklart ämnen för tandtekniker. Det behövs ibland att vi går ifrån vår bekvämlighetszon för att kunna bli bättre.
Noggrann terapiplanering, det lönar sig i slutändan!
– Jag är tacksam för mina samarbetsvilliga tandläkare, vars patienter jag får förtroendet att träffa lite mera ingående. Jag är också glad för deras förståelse av fördelarna av ett gott och nära samarbete till fördel för det slutliga behandlingsresultatet!
– Det betyder inte att vi för ett ögonblick förväxlar våra yrkesroller. Behandlingen är alltid tandläkarens beslut och ansvar efter samråd med patienten.
– God kommunikation mellan tandläkare/tandvårdsteam-tandtekniker-patient är en förutsättning för en lyckad terapi. God patientkommunikation kräver vår tid dedikation och inte minst empati – vad skulle vi göra om vi själva var patient? avslutar Ann André Bergmann.

Tandläkare Bengt Glimstedt, Past President SACD, Karlskrona

Skapa trygghet från början genom proffsigt bemötande av t.ex. receptionisten till ett välformulerat välkomstbrev som ganska detaljerat beskriver vad som kommer att ske vid första besöket.
Var en god lyssnare. Låt patienten tala i lugn och ro och få fram hjärtefrågorna. Stäm av att dessa har blivit uppfyllda vid behandlingens slut. Fotografera (och röntga) och visa patienten sin status. Var tyst och låt patienten komma med frågeställningar. En patient utan frågor är inte intresserad av annat än det minimala. Printa ut utvalda färgbilder, rita och berätta på dessa och låt patienten få dessa med sig hem. Dela upp undersökningsmomentet i två alt. tre delar beroende på fallets storlek.

– Lär känna patienten och samla in basala undersökningsfakta.
– Ev. utvidgad faktainsamling; studiemodeller i CR, ytterligare foto/rtg.
– Presentation av tänkt terapi t.ex. visa modeller, wax-up, bilder av samma typfall osv.

Kostnadsförslag. Vid OK från patienten tar vi fram ett väl genomarbetat kostnadsförslag som antingen skickas till patienten eller presenteras vid ytterligare ett besök (vid större fall).
Sätt av tillräckligt med tid speciellt vid det första besöket (“mogen” patient ca 90 minuter).
Se till att ni inte blir störda! Detta arbetssätt skapar lugn och ro och ger patienten åtskilliga tillfällen att ställa frågor. Rätt atmosfär och ett gynnsamt samtalsklimat ökar sannolikheten att komma fram till rätt terapival.

Tandläkare Antoinette Tjäder, Past President SACD, Vetlanda

Fråga och lyssna först!

Trygghet från första mötet – och det börjar i receptionen.
Viktigt att hela personalen känner till patientens behov.
Patienten berättar ofta mer för tandsköterskan, det måste finnas tid och möjlighet för sköterskan att lämna över stafettpinnen till tandläkaren.
Som behandlande tandläkare är det viktigt att fråga och lyssna först, därefter föreslå alternativ till behandling.
Visualisera. Visa bilder och modeller på olika alternativ.
Betänketid. Låt patienten sedan gå hem och fundera. Nytt möte igen eller ring upp patienten några dagar senare.
Vid odontofobi – erbjud sederingsmöjligheter och lugnande läkemedel profylaktiskt.