fbpx

Stadgar för Swedish Academy
of Cosmetic Dentistry

§ 1 – Namn

Organisationens namn är Swedish Academy of Cosmetic Dentistry, förkortad till SACD. Vi är auktoriserade som filial till AACD, American Academy of Cosmetic Dentistry, i överensstämmelse med regler och riktlinjer etablerade av AACD. Våra stadgar överensstämmer också med AACDs regler och stadgar i den mån de är tillämpliga för svenska förhållanden och lagar.

§ 2 – Ändamål

SACD skall vara den ledande svenska organisationen vars huvudsyfte är att vidareutveckla skicklighet i den kosmetiska tandvårdens konst och vetenskap. SACD kommer att främja hög etisk standard, att tillhandahålla innehållsrika och innovativa utbildningsmöjligheter inom kosmetisk tandvård och angränsande områden, att uppmuntra och stödja forskning inom alla grenar av kosmetisk tandvård, samt att sprida kunskap om kosmetisk tandvård till kollegor, till media och till allmänheten.

§ 3 – Medlemskap

Medlemskap i SACD är med vissa förbehåll (såsom bristande omdöme i yrket eller annat som är oförenligt med akademins mål, etik och visioner), öppet för varje yrkesutövare relaterad till kosmetisk tandvård, vilken stöder SACDs mål och syften att sprida kunskap om estetisk/kosmetisk tandvård i Sverige. Medlem måste ha tillgång till ett aktuellt e-postkonto. SACD skall vara en aktiv akademi med reell kunskap hos samtliga medlemmar vilket SACD ämnar marknadsföra. Akademins mål är att medlemmarna, med alltmer ökande kunskap, skall utgöra landets främsta utövare av kosmetisk tandvård. Medlem skall arbeta efter de etiska regler som är fastställda av Svenska Tandläkarförbundet respektive Svenska Tandteknikerförbundet, samt vara införstådd med de etiska regler som är uppställda av moderorganisationen AACD. Medlemskap i AACD är inte nödvändigt för ett medlemskap i SACD. Medlems- och serviceavgiftens storlek beslutas årligen av årsmötet efter förslag från styrelsen.

Fullvärdig medlem

Fullvärdig medlem blir man när man varit på ett AACD konvent, oavsett när samt ett SACD Årsmöte med kurs. För att bibehålla sitt fullvärdiga medlemskap måste man därefter åka till AACD vart femte år.

För att fortsätta att vara en fullvärdig medlem måste man närvara på ett SACD arrangemang per år varav vartannat ett årsmöte samt kursen i anslutning till detta möte.”

För att fortsätta att vara en fullvärdig medlem måste man närvara på ett SACD arrangemang per år varav vartannat ett årsmöte samt kursen i anslutning till detta möte.

Fullvärdig medlem som inte uppfyller kraven på utbildningar i SACD och AACD blir medlem och går därmed miste om rätten att använda SACD: s logotype i annonsering eller på annat sätt ange tillhörighet i SACD. Man förlorar samtidigt sin plats på hemsidan för allmänhetens söklista över SACD-medlemmar. Någon uteslutning, som kunde ske tidigare, verkställs inte längre.

Efter att åter ha besökt AACD alt. deltagit i SACD arrangemang återfås det fullvärdiga medlemskapet.
Dispens från den obligatoriska närvaron på kurser, årsmöte och för deltagande på AACD-konvent kan beviljas av styrelsen vid sjukdom och av andra giltiga skäl. Dispensansökan skall inlämnas skriftligt till styrelsen.

Endast fullvärdig medlem får annonsera i SACD:s namn och använda loggan.

Endast fullvärdig medlem får starta ackrediteringsprocess.

Fullvärdig medlem har förtur vid hands on kurser anordnade av SACD.

medlem

Medlem kan man vara innan man blir fullvärdig medlem. Medlem blir man när man betalt in medlems- och serviceavgift till SACD. Medlem äger ej rätt att använda SACDs logo eller eljest använda akademins namn eller hänvisa till akademin i sin marknadsföring.

Ackrediterad medlem

Ackrediterad medlem blir man när man fullgjort särskilt protokoll och blivit godkänd av ackrediteringskommittén. För att bibehålla denna nivå måste man uppfylla samma krav som en fullvärdig medlem. Dispens går att få vid sjukdom och andra giltiga skäl. Denna skall inlämnas skriftligen till styrelsen, och de godkänner/avslår en sådan ansökan.

Icke aktiv medlem

Icke verksamma medlemmar såsom seniorer och pensionärer kan kvarstå som medlemmar och endast betala medlemsavgiften. Icke aktiv medlem kan delta i SACDs utbildningsaktiviteter till samma avgift som studenterna betalar. Icke aktiv medlem betalar själv för aktiviteter som inte ingår i studentpriset.

Studenter

Blivande tandläkare och tandtekniker kan under studietiden, för endast medlemsavgiften, delta i SACDs utbildningsaktiviteter till reducerade kursavgifter.

Medlemsavgift

Årlig medlems- och serviceavgift föreslås av styrelsen och godkänns av årsmötet.

Rösträtt

Fullvärdig och ackrediterad medlem har rösträtt. Medlem är välkommen till årsmöte men har inte rösträtt.

Medlemsavgift

Årlig medlemsavgift föreslås av styrelsen och godkännes av Årsmötet. Medlemsavgift och serviceavgift betalas kalendervis.

Verksamhetsår

Verksamhetsåret skall vara 1juli – 30 juni. Den nya styrelsen skall tillträda den 1 juli.

§ 4 – Etiska regler

Att etiska regler efterföljs är en förutsättning då SACDs ändamål är en utökning av det odontologiska panoramat. Fullvärdig medlem i SACD skall besitta kunskaper i kosmetisk tandvård. Det är essentiellt att medlem inte utger sig ha, eller marknadsför kunskaper hon/han ej innehar. Fullt medlemskap i SACD innebär att akademin borgar för att medlemmen har inhämtat kunskap i kosmetisk tandvård. Till dess SACD inte har utformat egna etiska regler gäller AACDs regler.

§ 5 – Styrelsen

Valbarhet

Alla fullvärdiga medlemmar är valbara till styrelsen

Sammansättning

SACDs befogenheter skall utövas av en styrelse, vilken skall bestå av fem fullvärdiga medlemmar enligt följande:
President Vicepresident Sekreterare Kassör Past President (adjungerad: innehar säte men ej stämma i styrelsen)

Succession

Sekreteraren blir automatiskt Vicepresident efter ett år och året därefter President.

Mandattid

Mandattiden för styrelsens funktionärer skall vara ett år eller till dess efterträdaren är vald och kan tillträda ämbetet. Kassör kan dock omväljas utan tidsbegränsning. Mandattiden för Past President är av naturlighet ett år.

Revisorer

Två medlemmar valda på två år med saxande mandat.

Valberedning

Valberedning skall bestå av tre ledamöter, vilka väljs på årsmötet med mandattid på ett år. Valberedningens ledamöter kan omväljas högst två gånger. Årsmötet utser valberedningens sammankallande ordförande. Valberedningen skall föreslå minst en medlem till varje ledig stol i styrelsen.
Valberedningen skall föreslå två revisorer. I det fall successionen ej kan fullföljas för den händelse en vald funktionär ej kan åtaga sig fortsatt arbete i styrelsen, har valberedningen rättighet att göra avsteg från successionen för Akademins bästa och finna en fördelaktig lösning. Valberedningen skall senast 20 dagar före årsmöte delge sitt förslag till medlemmarna.

Val av styrelse

Valberedningen föreslår ett beslutsmässigt årsmöte kommande styrelsemedlemmar och revisorer. Val sker med enkel majoritet.

Auktorisation & ansvar

Styrelsen kan tillsätta kommittéer att utföra vissa uppdrag åt styrelsen för att uppfylla mål och funktioner i akademin. Presidenten är automatiskt ordförande i kommittéer. Styrelsen må adjungera kommittémedlemmar till styrelsemöten. Presidenten och Kassören skall teckna akademins bankkonto var för sig Styrelsen skall:
 1. ha överblick och kontroll på SACDs ekonomi och kostnader.
 2. iaktta akademins policy och vara ansvarig för dess skulder och fordringar.
 3. ha befogenhet att teckna kontrakt och förbindelser för SACDs räkning.
 4. godkänna regler, policys och åtgärder för SACDs räkning om dessa synes tillrådliga.
 5. ha myndighet att upprätta och övervaka kommittéer och specialgrupper och andra tillfälliga arbetspartners.
 6. använda och pröva alla tänkbara möjligheter, nödvändiga och/eller lämpliga för att genomföra några eller alla de mål och syften som SACD har uppställt.
Styrelsen kan delegera delar av sin myndighet och sitt ansvar såvida detta är i enlighet med stadgarna.

SACDs policy

Akademins policy och tillvägagångssätten att nå uppsatta mål skall godkännas av en majoritet i Styrelsen. Alla förhållningssätt skall vara i överensstämmelse med stadgar och syftena med SACD, och skall vara förenliga och jämförbara med regler och förhållningssätt avseende the American Academy of Cosmetic Dentistry.

Entledigande

En vald styrelsemedlem kan avskedas från styrelsen genom majoritetsbeslut vid misstroendevotum. Detta skall finnas på dagordningen i kallelsen till mötet.

Styrelsen

Styrelsen kan delegera göromålen dag-till-dag till ett kvorum på två medlemmar i styrelsen. Presidenten kallar till möten när så är påkallat. Ett möte för styrelsen kan också påkallas på begäran av två medlemmar i styrelsen.

Ekonomi

Kassören ansvarar för årlig budget och årsredovisning inför styrelsen, samt lämnar löpande kostnads- och intäktsredovisning. Revisorerna skall ha tillgång till årsredovisning i god tid före årsmötet.

§ 6 – Möten

Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast den 1 december på sådan plats och vid det datum som bestäms av Styrelsen. Kallelse och dagordning skall utsändas minst 20 dagar före mötet till samtliga medlemmar. I dagordningen skall följande punkter ingå:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fråga om mötet utlysts enligt stadgar.
 6. Fastställande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelsens godkännande.
 8. Revisionsberättelse och dess godkännande.
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av styrelseledamöter enligt stadgar.
 11. Val av revisorer.
 12. Val av valberedning.
 13. Verksamhetsplanering och investeringsbehov.
 14. Fastställande av årsavgift.
 15. Motioner till årsmötet.
 16. Övriga frågor.
 17. Nästa möte för Akademin.
 18. Avslutning.

Akademimöten

Ordinarie medlemsmöten kan sammankallas av presidenten, eller genom beslut av en majoritet av Styrelsen. Extra möte kan också sammankallas om tjugo procent av medlemmar med fullt medlemskap så begär vid önskat datum enligt hemställan till Styrelsen. Sådan hemställan skall diarieföras av sekreteraren. Akademimöten skall om möjligt samordnas med kvalificerad utbildning för medlemmarna.

Kallelse

Tid och plats för medlemsmöte eller eventuell förändring eller uppskjutande av detta skall sändas till samtliga medlemmar med post eller e-mail minst tjugo dagar före mötesdatum.

Beslutsmässighet

Möten är beslutsmässiga när tjugo procent av medlemmarna är närvarande vid utlyst möte.

Röstning

Motioner skall godkännas med enkel majoritet av röstberättigade medlemmar vilka är närvarande och registrerade vid utlysta beslutsmässiga möten med SACD i överensstämmelse med stadgarna. Fullmaktsröstning är ej möjlig.

§ 7 – Funktionärer i Styrelsen

Styrelsen i SACD skall bestå av Presidenten, Vice President, Sekreterare, Kassör samt adjungerad Past President. Sekreterare skall väljas årligen av en majoritet av medlemmarna. Alla valda funktionärer skall vara fullvärdiga SACD-medlemmar

Succession

När mandattiden är avslutad den 30 juni skall Vice Presidenten automatiskt tillträda som President och Sekreteraren som Vice President.

President

Presidenten är huvudansvarig för SACD, och skall presidera vid alla medlemsmöten. Presidenten är i kraft av ämbetet självskriven medlem i alla kommittéer,
verksamhetsgrupper, arbetsgrupper eller andra underavdelningar inom SACD, med undantag för valberedningen och revisorer. Presidenten, eller den han förordnar ansvarar för att nya medlemmar introduceras. Presidenten skall deltaga i voteringar endast om utslagsröst krävs, utom som medlem i styrelsen där han äger utslagsröst. Detta förbehåll skall inte hindra Presidenten från att votera, som medlem, i frågor som läggs fram för medlemmarna i sluten omröstning.

Vice President

I Presidentens frånvaro, oförmåga eller uppsåtliga vägran att handla, skall Vice Presidenten fullgöra ordförandens uppgifter och därmed ha samma befogenheter och vara underställd samma restriktioner som Presidenten. Vice Presidenten är tillsammans med kassören ansvarig för Akademins ekonomi, samt ansvarig att fullgöra de åligganden som givits honom av styrelsen.

Sekreterare

Sekreterarens ansvar skall vara att utskicka kallelser till alla möten, att föra protokoll, diarieföra med papperskopior inkomna och avsända skrivelser, även elektronisk post, samt att fullgöra de åligganden som god föreningssed kräver. Kommunikation med medlemmarna skall ske företrädesvis med elektronisk post

Kassör

Kassören ansvarar för Akademins ekonomi, samt tillser att medlemsavgifter inbetalas. Vidare ansvarar kassören för att medlemsmatrikeln är kurant.

§ 8 – Ekonomi

Konton

SACD kan inneha de bankkonton som styrelsen beslutar.

Ingen privat profit

Bolaget får inte göra utbetalningar eller fördela någon del av sina intäkter eller vinster till sina medlemmar eller funktionärer. Styrelsen kan dock i speciella fall besluta att skäliga kostnader ersätts för närvaro vid reguljärt eller extra styrelsesammanträde, eller till kommittéer eller arbetsgrupper.

§ 9 – Tillägg

Allmänt

Dessa stadgar kan ändras genom omröstning av en majoritet av röstberättigade medlemmar som lagts vid ärendets behandling på ett SACD medlemsmöte, förutsatt att det väsentliga och avsikten med det föreslagna tillägget har förmedlats till alla medlemmar i skrift eller med elektronisk post eller genom publicering på SACDs hemsida minst tjugo dagar innan omröstning skall ske om det föreslagna tillägget. Varje medlem kan föreslå ett tillägg eller förändring. Föreslagna tillägg skall stödjas av fem medlemmar, vilka visar detta med sina namnteckningar, vilka bilägges det föreslagna tillägget. Med undantag av vad som annars sägs i dessa stadgar skall föreslagna tillägg skriftligen underställas SACDs sekretariat. Styrelsen skall planera in medlemsvotering om det föreslagna tillägget till nästa medlemsmöte med SACD.

Upplösning

SACD kan upplösas i enlighet med de procedurer som föreskrivs i lagen. I händelse av upplösning skall alla bolagets tillgångar och inventarier överlämnas till sådana icke-kommersiella organisationer, som styrelsen anser ha sådana syften och verksamheter som närmast möjlig överensstämmer med denna organisations. Ovanstående stadgar har antagits vid årsmötet 2004-11-19 i Stockholm.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se