fbpx

Etiska Regler

URVAL AV PATIENTER OCH BEHANDLING

Möjligen sker en diskret selektion av patienter på varje praktik. Det är dock stridande mot etiska regler att selektera eller vägra patienter vård, på grund av personers ras, hudfärg, religion, kön, nationalitet eller sexuell läggning. Medlemmar får inte heller utifrån skillnader i kultur eller värderingar, behandla patienter olika, selektera patienter eller låta detta påverka terapier.

PATIENTJOURNALER​

Medlemmar skall förvara och skydda patientjournaler, på sådant sätt att, att patientens integritet skyddas. På förfrågan från patienten eller annan tandläkare med tillstånd av patienten, skall medlem förmedla all information, viktig för patientens framtida behandling.

MEDLEMMARS DISKRETION

Det är obligatoriskt, att medlem rapporterar grova eller upprepade fall av bristfälliga behandlingar, gjorda av annan tandläkare. Patienter skall informeras om sin aktuella munhälsa, utan nedvärderande kommentarer om tidigare utförd vård.

FORSKNING OCH UTVECKLING​

Det är medlems skyldighet, att förmedla resultat och fördelar av den forskning, vilken kan skydda eller främja patienters hälsa. Medlem som gör ett allmänt uttalande, skall ha goda grunder att tro, att det sagda är sant.

VÅRD OCH AVGIFTER​

Medlem skall inte förespråka den vård de ger sina patienter på ett falskt eller missvisande sätt.
Medlem skall inte framställa arvoden för utförd vård på ett falskt eller missvisande sätt.

PATIENTINFLYTANDE

Medlem skall informera patienten om den föreslagna vården och andra möjliga alternativ, på ett sätt, som inbjuder och involverar patienten i behandlingsbeslutet.

BEROENDEPROBLEM​

Det är oetiskt av en medlem att praktisera sitt yrke under inverkan av narkotika, alkohol eller andra kemiska droger, vilka försämrar möjligheten att arbeta kliniskt. Alla medlemmar har en etisk skyldighet, att förmå skadade kollegor att söka hjälp. Medlemmar med information och kunskap om praktiserande, drogpåverkade kollegor, har etiskt ett ansvar, att rapportera detta.

UTBILDNING​

Medlemmars möjlighet att utöva sitt yrke, vilar primärt i den kunskap, skicklighet och erfarenhet med vilka de tjänar sina patienter och samhället. Därmed har alla medlemmar skyldighet att hålla sin kunskap och skicklighet aktuell.

UPPENBARA INTRESSEKONFLIKTER​

Hur de tillämpas för medlemmar:
Först och främst och före andra omständigheter, måste praktiserande medlem alltid och utan undantag, se till patientens intressen, helt i riktlinje med Hippokrate`s 2500-åriga tes, att patienten kommer först. Praktiserande medlem skall alltid agera med patientens bästa för ögonen och undvika intressekonflikter. Vårt mål bör vara, att patienten förstår och själv kan ta övervägda beslut

Hur de tillämpas för föreläsare, som presenterar vetenskapliga eller utbildande material:
En medlem eller föreläsare, som presenterar utbildande eller vetenskaplig information, i artikel, seminarium eller annat program, skall avslöja inför deltagarna eller läsarna, om någon ekonomisk bindning eller annat intresse finns, mellan föreläsaren (eller föreläsarens familj) eller mellan medlemmen( eller medlemmens familj), och det företag, vars produkter gynnas eller stödes i presentationen. Avslöjandet avser alla marknadsförda material i föreläsningen. Avslöjandet skall göras klart och förståligt i början av presentationen. Dessa regler avser även de icke-SACD anslutna föreläsare, som föreläser för en grupp av Akademins medlemmar och denna etiska paragraf, bör vara inskriven i dessa föreläsares kontrakt.

LEDNING FÖR ETT YRKE​

Varje yrkesgrupp är skyldig samhället ansvaret, att reglera och justera sig själva. En sådan självreglering uppnås främst genom influenser från den egna yrkesgruppen. Därför har alla medlemmar i SACD en skyldighet att uppmärksamma dessa Etiska regler

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

M.I.P.

Mattias Larsson Aqua Dental, Stockholm mattias.lasrsson@aquadental.se

M.I.P.

Anders Axelsson
Österports Tandvård, Visby
anders.axelsson@ptj.se